Winnetta vs. Ephrain Musick
View original image: Page  016
[missing figure]
View original image: Page  017
[missing figure]

Executed on
EliasElias Mitz MitzElias Mitz
on the
& have his body
in Court

Jno K WalkerJohn K Walker

Fees $100