Carey Ewton vs. Benjamin Wilder
View original image: Page  004
[missing figure]

CareyCarey Ewton EwtonCarey Ewton alias OotonOoton
to the St. LouisCircuit Court
CircuitCircuit Court CourtCircuit Court

filed Augut 17th 1829

AArchibald Gamble . GambleArchibald Gamble Clerk