Free Negro Bond for Stockton
View original image: Page  npn

Phillis Stockton
To Bond
State of MifsouriMissouri

May 3, 1843