Free Negro Bond for Thomas
View original image: Page  npn

John Thomas
To Bond
State MifsouriMissouri

4th May 1843