Free Negro Bond for Amia Maria Jackson
View original image: Page  npn

12
Amia Maria Jackson

5: 3 1/2: age 26

Dec 22 1846