Free Negro Bond for Ellen Taliaferron
View original image: Page  npn

Ellen Taliaferron
Bond
Feb 9 1847