Free Negro Bond for Madison Wheeler
View original image: Page  npn

Madison Wheeler
Free Negro Bond
Aug 1850.