Free Negro Bond for Melia Chavouis
View original image: Page  npn

Melia Chavouis
Bond
Mr. Smith Sec
Free Negro

Filed
April 23 1861.
S. W. Eager Jr.
Secry