Add to bookbag
Authors : Main Author: Barenz, Stephanie -
Christine D’Epiro -
Title: Thankyou Thankyou Thankyou
Digital Record: St. Louis, Missouri: Washington University in St. Louis, University Libraries
2008
Availability:

2008, Washington University in St. Louis, University Libraries. Data are freely accessible.

Print source:
St. Louis, S. Barenz and C. D'Epiro, 2007.
St. Louis, Washington University, 2007.
Subject terms:
Artist Keywords:
Sam Fox Keywords:
Library Keywords: Artists' books
Library Keywords: Thank-you notes
Library Keywords: Gratitude
Notes:
Image: